Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Snap Fitness België: Snap Fitness België, het bewegingsconcept dat aan het lid wordt aangeboden, als ook de diverse activiteiten die onder de naam Snap Fitness aangeboden worden. Hierna kortweg Snap genoemd.
Snap vestiging: de fysieke locatie waar Snap Fitness wordt aangeboden.
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een jeugdlid (-18j) op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Lidkaart: toegangspas voor een Snap vestiging.
Up: een additionele dienst of faciliteit die tegen vergoeding van Snap kan worden afgenomen en waarop additionele voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van Snap.  Het algemeen reglement is opvraagbaar bij een medewerker van Snap en staat
gepubliceerd op www.snapfitness.be. Indien er sprake is van een overeenkomst tussen Snap en het lid is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakend mee verbonden.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst gaat het lid akkoord met de huisregels en met de naleving van deze huisregels die uithangen in elke Snap vestiging.
2.3 Ieder persoon die een Snap vestiging wil betreden om welke reden dan ook, moet beschikken over een Snap toegangspas en/of dient zich te melden aan de receptie. Pas na toestemming van de receptiemedewerker mag men het gebouw betreden.
2.4 Snap behoudt zich het recht voor het totaal van de ingeschrevenen te beperken, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen.
2.5 Snap behoudt zich het recht om leden te weigeren bij misbruik van het lidmaatschapssysteem of van de faciliteiten van Snap.
2.6 Op alle door Snap gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbank van het juridisch arrondissement waarin de Snap vestiging gelegen is, is
bevoegd.
2.7 Snap behoudt zich het recht voor personen bij inschrijving om identificatie te vragen.

Artikel 3: Plichten en verantwoordelijkheden van Snap
3.1 Snap verbindt zicht er toe de trainingen te verzorgen gedurende de overeengekomen periode, het op peil houden van de vakkennis van haar medewerkers en zorgt er voor
dat de accommodatie, al de aanwezige apparatuur en andere hulpmiddelen welke worden gebruikt, in goede staat verkeren.

Artikel 4: Lidmaatschap en betaling
4.1 Bij het afsluiten van abonnementen dient het verschuldigde abonnementsgeld in één keer betaald te worden via bancontact of maandelijks vooruitbetaald te worden via een domiciliëring.
4.2 Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de periode domiciliëring en andere bedragen.
4.3 Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde abonnementsgeld of domiciliëring en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het abonnementsgeld of domiciliëring.
4.4 Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Schrijft u in met een actie die anders is dan de abonnementsformules, dan
blijft u nadien lid aan €49 per maand.
4.5 Alle abonnementen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet door derden gebruikt worden. Bij misbruik van de toegangspas heeft Snap het recht om €15,- per bezoek in rekening te
brengen voor iedere onbevoegde gast die het lid toegang verschaft heeft tot de club. Bovendien kan de toegangspas van het lid gedeactiveerd worden en worden de kosten
voor het heractiveren doorgerekend aan het lid.
4.6 Gebruik van upgrades zonder dat hiervoor een abonnement is afgesloten, resulteert in een boete van €50,- per voorkomend geval. Bij veelvoudig misbruik kan het
lidmaatschap stopgezet worden zonder dat de leidt tot kwijtschelding van de betalingsverplichting.
4.7 Personen onder de 18 jaar hebben enkel toegang tot een Snap vestiging indien ze sporten met de persoonlijke begeleiding van Snap of onder toezicht staan van een
volwassen lid die aanwezig is in de club tijdens de training van de minderjarige.
4.8 Het lid heeft na de ondertekening van de overeenkomst één week bedenktijd en kan de overeenkomst in die week kosteloos herroepen. Voorgenoemd herroepsingsrecht eindigt
op het moment dat het lid gebruik maakt van de faciliteiten.
4.9 Snap behoudt zich het recht de abonnementen jaarlijks in januari te indexeren.

Artikel 5: Domiciliëringen
5.1 Snap zal facturen of onkostennota’s sturen via elektronische weg, tenzij het lid uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven om de facturen via de post te ontvangen. Tenzij
andersluidende bepaling is het lid akkoord om alle communicatie met Snap en zijn onderaannemers en aangestelden te voeren via digitale communicatie (e-mail of GSM).
5.2 Indien enig openstaand bedrag niet tijdig of onvolledig betaald wordt, wordt dit zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege verhoogd met een forfaitaire
schadevergoeding van 15% van de openstaande schuld, met een minimum van €75,-. Daarenboven wordt op het openstaande bedrag van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een nalatigheidsinteresten van 12% van toepassing tot aan de volledige betaling. Openstaande facturen kunnen via een externe partner geïnd worden, hetgeen
aanleiding geeft tot een bijkomende administratieve kost van €3,- per invordering. Bij het niet betalen van 2 maanden, wordt het volledige restbedrag van het onderschreven
contract, integraal en van rechtswege opeisbaar.
5.3 Snap behoudt zich het recht, in geval van bovenstaande, het desbetreffende lid, het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
5.4 Het lid verklaart hierbij uitdrukkelijk dat het bekend is dat zolang de overeenkomst niet op de bij artikel 7 voorgeschreven wijze is opgezegd, u gehouden bent de
overeengekomen gelden aan Snap Fitness te voldoen, ook al wordt door welke oorzaak dan ook, niet deelgenomen aan de sportlessen c.q. geen gebruik gemaakt van de accommodatie.

Artikel 6: Informatieverplichting
6.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bank gegevens) dienen direct schriftelijk aan Snap te worden doorgegeven.
6.2 Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Snap kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht
worden aan het lid.

Artikel 7: Onderbreking en einde van het contract
7.1 Abonnementen kunnen om medische redenen tijdelijk op non actief worden gezet na goedkeuring door Snap. Snap behoudt zich het recht attesten te weigeren zonder
verdere argumentatie.
7.2 Enkel officiële doktersattesten met een duurtijd van minimum 1 maand en maximum 6 maanden die binnen acht dagen na uitschrijven aan Snap bezorgd worden, komen in
aanmerking
7.3 Bij verhuizing kan op vertoon van bewijs van verhuis, het lidmaatschap eindigen voor het verstrijken van de contractuele looptijd. Dit is alleen mogelijk wanneer er geen Snap
vestiging binnen een straal van 15 km ligt van het nieuwe adres en dit via de kortste route per auto. Enkel een officieel attest van het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente met vermelding van de nieuwe domicilie, wordt als bewijs van verhuis aanvaard.
7.4 Indien het lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de contractduur na afspraak schriftelijk in de club opzegt middels het ondertekenen van het
opzegformulier, wordt het lidmaatschap na die contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
7.5 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop Snap Fitness geen invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening
onmogelijk maakt, wordt Snap Fitness ontslagen van haar verplichtingen uit hoofd van de gesloten overeenkomst. U kunt in geval van overmacht geen vergoeding van de door u geleden schade op Snap Fitness vorderen.

Artikel 8: Eigen risico en aansprakelijkheid
8.1 De sporter traint en sport op eigen risico. Snap biedt de mogelijkheid tot het afsluiten van een aansprakelijkheids- en sportongevallenverzekering via Fitness.be
8.2 Snap is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van de eigendommen van de sporter of bezoeker, nog voor enige vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het
gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.
8.3 Bij brand of andere externe factoren kan Snap niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan voorwerpen die zich nog in de locker bevonden.
8.4 Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van Snap aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door degene die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
8.5 Voor de veiligheid van het lid voorziet Snap keycords met een alarmknop die door het lid vrij gebruikt mogen worden. Bij misbruik van het veiligheidssysteem wordt er aan het
lid een boete aangerekend van €150,-. Kosten gemaakt door de hulpdiensten worden doorgerekend aan het lid.

Artikel 9: Lidgegevens en privacy
9.1 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve en promotionele doeleinden van Snap gebruikt. Deze
gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
9.2 Snap gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen zoals voorgeschreven in de AVG/ GDPR wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van de persoonsgegevens.
9.3 Snap behoudt zich het recht gebruik te maken van opvallende en/of onopvallende camerasystemen. Dit voor de veiligheid van de leden en om diefstal/verduistering en
andere onregelmatigheden te voorkomen en/of vast te stellen. Om deze reden is het dragen van petjes, hoodies en andere gezichtsverbergende kledij tijdens het trainen verboden.
9.4 Snap behoudt zich daarbij het recht voor de op deze manier verkregen informatie voor interne onderzoeken te gebruiken en eventueel ter beschikking te stellen aan de politie.
Dit alles binnen het wettelijke kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarbij zal de privacy van het lid zoveel mogelijk in acht worden genomen.
9.5 Indien een lid zich schuldig maakt aan interne criminaliteit dan wordt de gehele schade verhaald op het lid.
9.6 Voor het invoegen zijnde privacy beleid refereren we naar onze website www.snapfitness.be

Artikel 10: Slotbepaling
10.1 Overeenkomsten tussen het Lid en Snap kunnen alleen schriftelijk of via deze website worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
10.2 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.
10.3 Voor de invoegen zijnde algemene voorwaarden refereren we naar onze website www.snapfitness.be